Category: รอบรั้ว ข่าวโรงเรียน

โรงเรียนวัดดอนเจดีย์การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส

30 พ.ค.67 โรงเรียนวัดบ้านทวนจัดกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา และจัดประกวดวาดภาพระบายสี และการแข่งขันตอบคำถาม

โรงเรียนวัดบ้านทวนจัดกิจกรรม เนื่อ...