การประกวดการแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ(ระดับชั้นอนุบาล 3) วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 การประเมินการประกวดแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ (ชั้นอนุบาล 3) โดยมีคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขัน คือ นางสาวกิตติยา  ไกรวงศ์   นางสาวกรกนก   สุภาษี โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้