โรงเรียนวัดบ้านทวน จัดติวสอบ NT ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ติวสอบ National Test (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 NT คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)

You may also like...