โรงเรียนวัดเขารักษ์เตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 15  มีนาคม 2565    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการสอบปลายภาคเรียน ทางโรงเรียนวัดเขารักษ์  ได้ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ทางโรงเรียนขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ที่ให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจและขอขอบคุณคุณหมอ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแสลบ ที่ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยตรวจคัดกรองนักเรียน ผลการคัดกรองพบว่า คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีผลเป็นลบ

Previous post การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคราช
Next post การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565