การประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านบ่อระแหง

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนบ้านบ่อระแหงได้ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทำการทดสอบด้านการอ่านของนักเรียน ทั้งด้านการอ่านออกและการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ตามนโยบายพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนที่เข้าสอบมีความตั้งใจในการทำข้อสอบ และการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้สนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อระแหง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างเคร่งครัด

You may also like...