โรงเรียนบ้านบ่อระแหง ดำเนินการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนบ้านบ่อระแหงได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT : National test) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถภาษาไทย และด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

   นักเรียนที่เข้าสอบมีความตั้งใจในการทำข้อสอบ และการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้สนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อระแหง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน Covid – 19 อย่างเคร่งครัด

You may also like...