แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      โคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับให้สถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปว่า สถานศึกษาจะ มีแนวทางในการสร้างความปลอดภัยในกับนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

                   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงขอส่งเล่มแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางการเปิดภาคเรียนต่อไป

You may also like...