บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ได้รับอนุมัติย้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

สรุปผลการย้ายครู-ปี-66-เข...

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้...

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสมัครเข้าประกวดพูดเล่นเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่น หัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น”

ท่องเที่ยวดาวน์โหลด

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In home) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training)

ฝึกอบรมดาวน์โหลด