โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนและบริจาค จัดซื้อ ถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ถูกสุขลักษณะให้แก่ นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

1. นายกเอกชัย นิติกรวรากุล ถังน้ำ 1 ใบ 6,490 บาท

2. สจ.บุญเลียบ ด้วงเดช จำนวนเงิน 5,000บาท

3. สวนกล้วยไม้ลุงแดง จำนวนเงิน 5,000 บาท

4. บริษัท ดาวฟ้าเคมี จำนวนเงิน 3,000บาท

5. กองทุนหมู่บ้านหมู่ 9 จำนวนเงิน 5,000 บาท

6. หมู่1จำนวนเงิน 10,000 บาท

7. คุณสุภาพ บุญยินดีและคุณวันชนะ บุญยินดี จำนวนเงิน 3,000 บาท

8. คุณนาวิน แป้นหยัด จำนวนเงิน 2,000 บาท

9. คุณยุทธ บุญยินดี จำนวนเงิน 500 บาท

10. ส.ท. บัญชา จิตนิยม จำนวนเงิน 2,000 บาท

11. คุณเกรียงไกร จันทร์อนันต์ จำนวนเงิน 1,000 บาท

12. คุณสุรชัย นันทวิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายการก่อสร้างงานดิน ที่ 3 กรมชลประทาน 5,000 บาท

รวมผู้สนับสนุน 47,990 บาท

ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทุกๆท่านค่ะ

You may also like...