โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำนักทดสอบทางการศึกษา โดยมี ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ประธานกรรมกรรมการสนามสอบ พร้อมด้วย ครูอมรรัตน์ กระต่าย และ ครูดาริกา คำมี กรรมการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 อย่างเคร่งครัด

You may also like...