โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ขอขอบคุณท่าน ศน.กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้เข้ามานิเทศติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียน การคิดเลขเป็น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

Previous post โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่นร่วมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1ภายใต้หัวข้อ รวมพลังครูสู่กาญจน์ 2 (My School Project)
Next post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน