โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ขอขอบคุณท่าน ศน.กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้เข้ามานิเทศติดตามการพัฒนาการอ่านการเขียน การคิดเลขเป็น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

Previous post โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
Next post โรงเรียนวัดเบญพาด เข้าร่วมประชุม My School Project (31 พค. 65)