วันที่ 28-29 พฤษภาคม  พ.ศ.2565  คณะครูโรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ

You may also like...