วันที่ 28-29 พฤษภาคม  พ.ศ.2565  คณะครูโรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนพฤษภาคม 28/2565
Next post วันที่ 31 พฤษภาคม  พ.ศ.2565  ดร.ยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่องเป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา