จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมระดับปฐมวัย หน่วยครอบครัวมีสุข

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 18 มิถุนายน 2565

กิจกรรมหน่วยครอบครัวมีสุขทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหลักทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ และสมาชิกในครอบครัว  พ่อ แม่ พี่ น้อง  ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา และได้เรียนรู้ถึงหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว ในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว การปฏิบัติตนต่อญาติพี่น้อง เด็กๆได้เรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขและได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

You may also like...