โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนเพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด มีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่หลงในสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

You may also like...