โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้มอบหมายให้นางศศิตา เพลินจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้าเอน เป็นผู้ต้อนรับการนิเทศ โดยนางชลณา ม่วงหวาน และ นางสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้เข้านิเทศติดตามการนำข้อสอบ PISA STYLE มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning วิชาคณิตศาตร์ ในระดับประถมศึกษา

You may also like...