โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน มอบหมายให้นางศศิตา เพลินจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้าเอน เป็นผู้ต้อนรับการนิเทศ โดยนางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า และ นางจิราภา ศรีนวลศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ได้เข้านิเทศติดตามการนำข้อสอบ PISA STYLE มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ และ วิชา ภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA ในปีการศึกษา 2565

You may also like...