โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดงาน 1 กรกฎาคม “วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ”

1 กรกฎาคม “วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้สื่อวิดีทัศน์ สื่อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ดำเนินงานกิจกรรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน (ต้นไม้พูดได้)