1 กรกฎาคม “วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ” ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามของลูกเสือ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์