โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้สื่อวิดีทัศน์ สื่อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วันจันทร์ ที่ 4 ก.ค.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้สื่อวิดีทัศน์ สื่อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Previous post จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฏาคม
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้จัดงาน 1 กรกฎาคม “วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ”