โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้สื่อวิดีทัศน์ สื่อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วันจันทร์ ที่ 4 ก.ค.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยประยุกต์ใช้สื่อวิดีทัศน์ สื่อเทคโนโลยีหรือเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนรู้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

You may also like...