โรงเรียนวัดเบญพาด “รับการนิเทศ ติดตาม การสอนกระบวนการ Active Learning และ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้คำถาม กระตุ้นทักษะการคิดให้ผู้เรียน” (5กค.65)

การนิเทศ ติดตาม ห้องเรียนในทศวรรตที่ 21 โดยใช้กระบวนการ Active Learning และ การนิเทศ ติดตามครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้คำถาม กระตุ้นทักษะการคิดให้ผู้เรียน
โรงเรียนวัดเบญพาด
5 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศน.นิภา สุขพิทักษ์,ศน.ชลณา ม่วงหวาน และ ศน.สุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต2 เข้านิเทศ ติดตาม ห้องเรียนในทศวรรตที่ 21 โดยใช้กระบวนการ Active Learning และการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้คำถามกระตุ้นทักษะการคิดให้ผู้เรียน โดยมีครูโรงเรียนวัดเบญพาด เข้ารับการนิเทศฯ
เพิ่มเติม..https://www.facebook.com/BP.WatbenyapardSchool/photos

You may also like...