โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

♦️นิเทศภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565♦️

#EP 1

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้านิเทศชั้นเรียน

✍️ระดับชั้นอนุบาล 2 คุณครูนิลาวัลย์ มุมทอง

✍️ระดับชั้นอนุบาล 3 คุณครูเกศญา แก้ววิชิต

เพื่อติดตามและประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

You may also like...