โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๖๕

โครงการเพชรเสมากาญจน์ ๒ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒

ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) พนมทวน ๒

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมการประเมินโครงการเพชรเสมากาญจน์ ๒

ประเภทครูผู้สอน

นางอมรรัตน์ กระต่าย : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พร้อมด้วยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก และคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์ SP Center พนมทวน ๒ ร่วมประเมิน แบบกัลยาณมิตรให้พร้อมคำแนะนำแก่ผู้ประมิน ประกอบด้วย

๑. นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

๒.นางสาวอัจฉรี จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

๓.นางศศินันท์ เสนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขุย

๔.นางกัณฐิกา ชื่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลักเขว้า

๕.นายประพัฒ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพระยา

You may also like...