โรงเรียนบ้านซ่อง วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางชลณา  ม่วงหวาน และนางสาวสุวิมล ภูริเภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ของสพป.กจ.2 ได้นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และนิเทศ ติดตามนักจัดการเรียนรู้ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21

You may also like...