โรงเรียนบ้านสระลุมพุก My School Project

♦️การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ SP พนมทวน ๒♦️

✍️My School Project ห้องเรียนคุณภาพ

🗓️ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมการประเมิน My School Projet ห้องเรียนคุณภาพ

( เฟส ๑)

ระดับชั้นอนุบาล ๒ คุณครูนิลาวัณย์ มุมทอง

ระดับชั้นอนุบาล ๓ คุณครูเกศญา แก้ววิชิต

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ คุณครูสิริรัตน์ ซังเจริญ

พร้อมด้วยนางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก และคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์ SP Center พนมทวน ๒ ร่วมประเมิน แบบกัลยาณมิตรพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประมินเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ประกอบด้วย

๑. นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

๒.นางสาวอัจฉรี จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

๓.นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

๔.นางสาวธนัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน

๕.นางสาวปิย์รดา แช่มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อย

You may also like...