กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมการอนุรักษ์ และรักษาสายพันธ์ุต้นแจงแบบมีส่วนร่วม

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมการอนุรักษ์ และรักษาสายพันธ์ุต้นแจงแบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ครั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสุขภาวะบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนหนองโรง คณะจัดกิจกรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อม

You may also like...