วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

Previous post MY SCHOOL PROJECT ประเมินมิติที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับSP ท่ามะกา2
Next post ประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา