โรงเรียนวัดเบญพาด”รับนิเทศติดตามชั้นเรียนปฐมวัยและรอยเชื่อมต่อ ปี 2565“(27กค.65)

นิเทศติดตามชั้นเรียนปฐมวัยและรอยเชื่อมต่อ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนวัดเบญพาด รับการนิเทศติดตามชั้นเรียนปฐมวัยและรอยเชื่อมต่อ ปีการศึกษา 2565
ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ และ ศน.กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 โดยนายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาดให้การต้อนรับ และคณะครูปฐมวัยเข้ารับการนิเทศติดตามชั้นเรียนปฐมวัยและรอยเชื่อมต่อ ปี2565 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

Previous post นักเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียน พร้อมทั้งสวดมนต์ทำสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
Next post MY SCHOOL PROJECT ประเมินมิติที่1 ห้องเรียนคุณภาพ ระดับ SP ท่ามะกา 2 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา