โรงเรียนวัดเบญพาด”รับนิเทศติดตามชั้นเรียนปฐมวัยและรอยเชื่อมต่อ ปี 2565“(27กค.65)

นิเทศติดตามชั้นเรียนปฐมวัยและรอยเชื่อมต่อ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนวัดเบญพาด รับการนิเทศติดตามชั้นเรียนปฐมวัยและรอยเชื่อมต่อ ปีการศึกษา 2565
ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ และ ศน.กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 โดยนายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาดให้การต้อนรับ และคณะครูปฐมวัยเข้ารับการนิเทศติดตามชั้นเรียนปฐมวัยและรอยเชื่อมต่อ ปี2565 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

You may also like...