โรงเรียนวัดบ้านทวน ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ส.ค.65 โดยมีการมอบหมายงานต่าง ๆ ดังนี้ เตรียมงานวันแม่ ,งานเปิดอาคารเอนกประสงค์ ,การไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ,งานเกษียณ ,งานกีฬากลุ่ม และงานอื่น ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย

ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ส.ค.65 โดยมีการมอบหมายงานต่าง ๆ ดังนี้ เตรียมงานวันแม่ ,งานเปิดอาคารเอนกประสงค์ ,การไปทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ,งานเกษียณ ,งานกีฬากลุ่ม และงานอื่น ๆ ทั้ง 4 ฝ่าย

You may also like...