โรงเรียนวัดบ้านทวน มีการนิเทศโดย ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน

วันพุธ ที่ 3 ส.ค.65 ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ณ วัดบ้านหลุมหิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม