โรงเรียนบ้านซ่อง ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนเพชรพัฒนาท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของโรงเรียนและกิจกรรมทักษะอาชีพและการสื่อสารภาษาสู่สากล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง รับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริการจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากม.หอการค้าไทยซึ่งผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบาย (นายวิษณุ เครืองาม ประธาน) โดยมีการสัมภาษณ์คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
Next post ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชัยนาท มาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านบึงวิทยา