โรงเรียนบ้านซ่อง ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนเพชรพัฒนาท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของโรงเรียนและกิจกรรมทักษะอาชีพและการสื่อสารภาษาสู่สากล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

You may also like...