โรงเรียนบ้านซ่อง รับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริการจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากม.หอการค้าไทยซึ่งผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบาย (นายวิษณุ เครืองาม ประธาน) โดยมีการสัมภาษณ์คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการเข้าร่วมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

You may also like...