วันที่ 9 สิงหาคม 2565 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ด้านที่ 1 และด้านที่ 2

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้กับทางโรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565
Next post โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพรงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานของนักเรียนโรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565