โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้กับทางโรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน อบรมขยายผล การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (Obec Content Center)
Next post วันที่ 9 สิงหาคม 2565 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานบริหารสถานศึกษา) ด้านที่ 1 และด้านที่ 2