โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้กับทางโรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

You may also like...