โรงเรียนบ้านสระลุมพุก

♦️นิเทศภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565♦️

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก เข้านิเทศชั้นเรียน

✍️ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คุณครูพิชชาภา เอกวิบูลย์

✍️ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คุณครูอมรรัตน์ กระต่าย

✍️ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูดาริกา คำมี

✍️ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คุณครูณัฏฐา รังษี

เพื่อติดตามและประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

You may also like...