โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตำบลหนองโรง ที่เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

9 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมส่วนตำบลหนองโรง ที่เข้ามาตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ในส่วนของโรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก พร้อมทั้งให้ความรู้ในการเฝ้าระวังสำหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆด้วย

You may also like...