โรงเรียนวัดบ้านทวน อบรมขยายผล การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (Obec Content Center)

วันอังคาร ที่ 9 ส.ค.65 เวลา 15.45 น. นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมอบรมขยายผล การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (Obec Content Center) โดยมี ร้อยตรี อดิศร วิเศษสิงห์ และนายณฐวัฒน์ วรรณปัญญกฤต ครูโรงเรียนวัดบ้านทวน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

You may also like...