โรงเรียนวัดบ้านทวน อบรมขยายผล การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (Obec Content Center)

วันอังคาร ที่ 9 ส.ค.65 เวลา 15.45 น. นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมอบรมขยายผล การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (Obec Content Center) โดยมี ร้อยตรี อดิศร วิเศษสิงห์ และนายณฐวัฒน์ วรรณปัญญกฤต ครูโรงเรียนวัดบ้านทวน เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

Previous post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหิน ฉบับเดือนสิงหาคม 41/2565
Next post โรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ที่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันไข้เลือดออกให้กับทางโรงเรียนบ้านซ่อง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565