การประเมินโครงการการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของครูในโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

You may also like...