การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา : มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ผลประเมินพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

IMG_20220912_0001ดาวน์โหล...

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมหลักสูตร ” ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (รหัส Ep3)  

หนังสือสมาพันธ์ฯ-2ดาวน์โห...

ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมหลักสูตร ” ร่วมขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ” (รหัส Ep3)  

หนังสือสมาพันธ์ฯ-1ดาวน์โห...