โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเขาจำศีล(บ้านหลุมหิน)

16 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน นำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเขาจำศีล(บ้านหลุมหิน)

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 นักเรียนที่เข้าร่วมคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ทางโรงเรียนบ้านหลุมหินขอกราบขอบพระคุณพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ เจ้าอาวาสวีดเขาจำศีล(บ้านหลุมหิน) ที่อนุเคราะห์ให้นักเรียนและโรงเรียนได้ใช้สถานที่ และ พระวิทยากรคือ

1.พระครูสมุห์ สามารถ รุ่งเรือง

2.พระเกรียงไกร บุญช่วย จากศูนย์ประชาคมวิถีพุทธจังหวัดกาญจนบุรี

You may also like...