การดำเนินการขยายผล “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER)”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาววัชรา แก้วประชา ครูโรงเรียนบ้านหนองจอก ได้ดำเนินการขยายผล “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER)” ที่ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

Previous post โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “วิถีพุทธและค่านิยม 12 ประการ” โรงเรียนบ้านหนองจอก
Next post วารสารข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหลุมหินประจำเดือนสิงหาคม ฉบับ43/2565