เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “วิถีพุทธและค่านิยม 12 ประการ” ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6