โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “วิถีพุทธและค่านิยม 12 ประการ” โรงเรียนบ้านหนองจอก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองจอก ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม “วิถีพุทธและค่านิยม 12 ประการ” ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Previous post การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “ก้าวต่อก้าว เราจะรู้ไปด้วยกันกับการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
Next post การดำเนินการขยายผล “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC CONTENT CENTER)”