จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น นายจามร วรรณากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุวรร โคกแก้ว พร้อมด้วย นางสาวนุจรินทร์ เกียรติอมรเวช ครูแกนนำ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ครูแกนนำโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขยายผลการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติให้กับครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อดำเนินการต่อไป

You may also like...