โรงเรียนบ้านซ่องจัดประชุมการขยายผลการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติ ต่อคณะครูโรงเรียนบ้านซ่อง โดยครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี และครูนุชรดี ไชยมงคล ครูแกนนำ

You may also like...