โรงเรียนบ้านซ่องจัดประชุมการขยายผลการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติ ต่อคณะครูโรงเรียนบ้านซ่อง โดยครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี และครูนุชรดี ไชยมงคล ครูแกนนำ

Previous post โรงเรียนบ้านซ่อง จัดประชุมการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Next post โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์