วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นำโดย ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณครูเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ แก่โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Previous post โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ได้รับ“โล่รางวัลผลงานดีเด่น ด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ประเภท Plugged Coding ระดับประถมศึกษา
Next post วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง มอบหมายครูณัฏฐวีร์ รุ่งเรืองศรี ดำเนินการประชุมงานประเมิน ITA พร้อมวางแผนการจัดทำรายละเอียดและมอบหมายงานรับผิดชอบแก่คณะครู เพื่อให้งานดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ