โรงเรียนบ้านหลุมหินเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ

25 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหินนำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ในการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ 7 ตัวชี้วัด และ ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 7 ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กจ.2

ศน.ชนากานต์ วิหค ศน.ญาจิตตินันท์ แสนศรี

ผอ.ดวงฤดี สมจิต และนางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ นิติกร สพป.กจ.2

ที่ช่วยเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนบ้านหลุมหิน

You may also like...