โรงเรียนบ้านหลุมหินเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ

25 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหินนำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ในการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ ประกอบด้วย 2 ด้านคือ ด้านที่ 1 การบริหารงานวิชาการ 7 ตัวชี้วัด และ ด้านที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 7 ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านบุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กจ.2

ศน.ชนากานต์ วิหค ศน.ญาจิตตินันท์ แสนศรี

ผอ.ดวงฤดี สมจิต และนางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ นิติกร สพป.กจ.2

ที่ช่วยเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนบ้านหลุมหิน

Previous post วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน นิเทศ ติดตามโดย RTจากเขตตรวจราชการที่ 3 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในวันนี้นิเทศ ติดตามกิจกรรมการจัดทำ 1.โครงงานของนักเรียน 2.ตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว 3.แนะนำคุรุชนคนคุณธรรม 4.นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ฯลฯ ทางโรงเรียนบ้านซ่องขอขอบคุณคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณชมรมคนอาสา Voluntary Association ที่มาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3