โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

26 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหินนำโดยนางสาวธัญชนก ดอกพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมหิน ได้ส่งตัวแทนในการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) คือ นางสาวลำแพน อรุณพันธุ์วิสุทธิ์ (ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ) และได้นำมาขยายผลให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านหลุมหิน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง ก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนต่อไป

You may also like...