โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณชมรมคนอาสา Voluntary Association ที่มาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขอขอบคุณชมรมคนอาสา Voluntary Association ที่มาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 63 คน

เพื่อให้วัยรุ่นมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลข่าวสาร และความรู้ ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และได้รับสิทธิ์อื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตาม พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Previous post โรงเรียนบ้านหลุมหินเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ My School Project มิติที่ 2 ผู้บริหารคุณภาพ
Next post โรงเรียนบ้านหลุมหิน ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)