วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน นิเทศ ติดตามโดย RTจากเขตตรวจราชการที่ 3 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในวันนี้นิเทศ ติดตามกิจกรรมการจัดทำ 1.โครงงานของนักเรียน 2.ตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว 3.แนะนำคุรุชนคนคุณธรรม 4.นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ฯลฯ ทางโรงเรียนบ้านซ่องขอขอบคุณคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ

You may also like...