วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตามโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน นิเทศ ติดตามโดย RTจากเขตตรวจราชการที่ 3 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในวันนี้นิเทศ ติดตามกิจกรรมการจัดทำ 1.โครงงานของนักเรียน 2.ตรวจสอบโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว 3.แนะนำคุรุชนคนคุณธรรม 4.นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ฯลฯ ทางโรงเรียนบ้านซ่องขอขอบคุณคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ

Previous post วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีแผนการนิเทศ ชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565 ตามโครงการพัฒนากระบวนกาำรเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนบ้านซ่อง ขอขอบพระคุณ ศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะกรรมการ ที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
Next post จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น