โรงเรียนบ้านสระลุมพุก♦️นิเทศภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565♦️

#ครั้งที่ 2

        วันที่ 1 กันยายน 2565  นางสาวฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุก มอบหมาย ครูดลยา จันทร์เสียงเย็น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ คุณครูพิชชาภา  เอกวิบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เข้านิเทศชั้นเรียน

     เพื่อติดตามและประเมินผลด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

You may also like...