การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา : มุมมองใหม่เกี่ยวกับการใช้ผลประเมินพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

Previous post ในวันอาทิตย์ที่11 กันยายน พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนบ้านซ่องเข้าร่วมจัดซุ้มการจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์”65 ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
Next post ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย